Quizowend 2019


  (maximal 6 Léit pro Equipe / Präiss fir Umeldung ass 5€/Kapp)

  Num vun der 1.Persoun
  Num vun der 2.Persoun
  Num vun der 3.Persoun
  Num vun der 4.Persoun
  Num vun der 5.Persoun
  Num vun der 6.Persoun


  Ët gëtt eng Plancha mat Ham a Keiss (Präiss 15€/Kapp)

  Wann iergend eng Fro ass dann kënnt dir iech ëmmer bei eis iwwert info@fmw.lu an quitz@fmw.lu mellen.