Quizowend 2019


(maximal 6 Léit pro Equipe / Präiss fir Umeldung ass 5€/Kapp)

Num vun der 1.Persoun
Num vun der 2.Persoun
Num vun der 3.Persoun
Num vun der 4.Persoun
Num vun der 5.Persoun
Num vun der 6.Persoun


Ët gëtt eng Plancha mat Ham a Keiss (Präiss 15€/Kapp)

Wann iergend eng Fro ass dann kënnt dir iech ëmmer bei eis iwwert info@fmw.lu an quitz@fmw.lu mellen.